fbpx

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre internetový obchod www.tendernovember.com a definujú všeobecné obchodné podmienky, upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Tender November s.r.o., Trenčianska 37, 82109 Bratislava, IČO: 53 201 990, DIČ: 2121327615 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku v obchode www.tendernovember.com (ďalej len „kupujúci“)

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci je povinný:
 • dodať kupujúcemu tovar v objednanom množstve a kvalite
 • k tovaru priložiť všetky potrebné dokumenty
Kupujúci je povinný:
 • zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú sumu
 • prevziať tovar
 • skontrolovať nepoškodenosť obalu pri prevzatí

Objednávka

Po odoslaní objednávky kupujúcim predávajúci túto objednávku potvrdí. Odoslaním potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci dáva odoslaním objednávky súhlas s týmito obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov pre účely predaja v e-shope tendernovember.com

 • Ak predávajúci objednávku neodsúhlasí formou potvrdenia elektronickou poštou, zmluvný vzťah nevzniká.
 • Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty a bude obsahovať všetky požadované údaje.
 • Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť objednaný tovar.

Storno objednávky

 • Kupujúci má právo odoslanú nezaplatenú objednávku stornovať bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania, a to e-mailom na adresu storno@tendernovember.com
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak tovar už nie je možné vyrobiť. Predávajúci bude kupujúceho o zrušení objednávky bezodkladne informovať.

Vrátenie tovaru

 • Kupujúci má právo zaplatený tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od doručenia.
 • V prípade vrátenia tovaru hradí poštovné na jeho zaslanie predávajúcemu kupujúci.
 • Tovar musí byť nepoškodený, čistý, neopotrebovaný, so všetkými označeniami a štítkami.
 • Kupujúci je povinný predávajúceho e-mailom informovať o tom, že sa rozhodol tovar vrátiť. V správe uvedie svoje meno, svoju adresu a číslo účtu. Po odsúhlasení predávajúcim kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho.
 • Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu sumu zaplatenú za vrátený tovar, vrátane poštovného, ktoré bolo kupujúcemu účtované za doručenie tovaru, a to do 14 dní od doručenia vráteného tovaru u predávajúceho.
 • Pri vrátení poškodeného alebo opotrebovaného tovaru má predávajúci právo vrátiť kupujúcemu sumu, zníženú o čiastku za poškodenie tovaru, vyčíslenú na základe rozsahu poškodenia.

Cena a platobné podmienky

 • Všetky ceny sú uvedené v eurách a vrátane DPH.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za objednaný tovar, vrátane poštovného.
 • Kúpnu cenu za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť bezhotovostne, vopred na účet predávajúceho, uvedený na stránke tendernovember.com alebo si zvoliť platbu na dobierku.
 • Ku kúpnej cene sa pripočítava suma za prepravu v zmysle uvedených sadzieb.
 • Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu faktúru na sumu objednaného tovaru a doručiť ju kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne zaslať na email kupujúceho.

Dodacie podmienky a poplatky za poštovné

 • Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar do 14 pracovných dní od prijatia platby od kupujúceho.
 • Pokiaľ predávajúci nie je v stave túto lehotu dodržať, včas o tom informuje kupujúceho a dohodne sa s ním na novej dodacej lehote.
 • Odosielanie tovaru prebieha prostredníctvom Slovenskej pošty (zásielka je odosielaná ako doporučený list 1.triedy) alebo vybraného kuriéra.
 • Sadzba poštovného Slovenskou poštou pre Slovensko: 3 €
 • Sadzba poštovného Slovenskou poštou do krajín Európskej únie je 10 €
 • Pre ostatné krajiny má Slovenská pošta sadzbu 20 €

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má podľa zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť za nasledovných podmienok:

 • Kupujúci bezodkladne oznámi predávajúcemu svoj zámer odstúpiť od zmluvy, a to v písomnej forme – e-mailom na adresu hello@tendernovember.com
 • Po odstúpení od zmluvy kupujúci zašle na vlastné náklady predávajúcemu tovar poštou (nie však na dobierku) spolu s kompletnou dokumentáciou (originálom faktúry, a pod.). Kupujúci môže tovar doniesť aj osobne po dohode s predávajúcim. Tovar nesmie byť poškodený, inak má predávajúci právo z vrátenej sumy odpočítať hodnotu poškodenia.
 • Po obdržaní tovaru vráti predávajúci kupujúcemu cenu za tovar vrátane poštovného, ak bolo hradené a ak je vrátená kompletná objednávka, a to formou bankového prevodu. Výnimkou sú špeciálne prípady tvorby tovaru na mieru, či nákupu v zľavovej akcii (viď. Podstránka „Vrátenie tovaru“).

Reklamačný poriadok

 • Záručná doba na kvalitu tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Kupujúci sa zaväzuje tovar reklamovať bezodkladne po zistení závady.
 • Na nepoškodený tovar sa reklamácia nevzťahuje. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní. Reklamácia sa nevzťahuje ani na tovar poškodený bežným opotrebovaním, neoznámením poškodenia pri prevzatí, nešetrným alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nedodržiavaním pokynov údržby na etikete.
 • Kupujúci má počas záručnej doby právo na bezplatnú opravu poškodeného tovaru, výmenu reklamovaného tovaru alebo na vrátenie peňazí.
 • Kupujúci zašle reklamovaný tovar na vlastné náklady späť poštou (nie však na dobierku) na adresu: Tender November s.r.o.Trenčianska 37, 82109 Bratislava, prípadne odovzdá pri osobnom stretnutí po dohode s predávajúcim. K tovaru je potrebné priložiť reklamačný list.
 • Predávajúci reklamáciu potvrdí formou e-mailu do 3 pracovných dní, pričom v tomto e-maily určí spôsob vybavenia reklamácie.
 • Ak sa predávajúci a kupujúci dohodli na vrátení peňazí, predávajúci tak urobí po prijatí reklamovaného tovaru na účet kupujúceho vrátane poštovného, ak bolo účtované k cene tovaru, a to najneskôr do 30 dní od prijatia tovaru.

Ochrana súkromia a osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.tendernovember.com (ďalej len „Obchod“) je Tender November s.r.o., Trenčianska 37,I ČO: 53 201 990, DIČ: 2121327615, 82109 Bratislava. V Tender November chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode nie je potrebné sa zaregistrovať. Pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov. registrácii členských kariet v systéme poskytovateľa, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Nákupom zároveň potvrdzujete, že sme Vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie Vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je tendernovember.com oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že Tender November s.r.o. nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.